Actuele beleidsplan 2021

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van Stichting Dialooghuis

Het doel van Stichting Dialooghuis is de ondersteuning en de bevordering van de participatie van zwakkeren in de samenleving. Dit wordt bereikt door het organiseren van diverse activiteiten en het verlenen van (telefonische) ondersteuning door vrijwillige vertrouwenspersonen.

Verkrijging van inkomsten

De inkomsten van Stichting Dialooghuis wordt verkregen door donaties van particulieren en bedrijven. Indien mogelijk worden er voor diverse activiteiten subsidies aangevraagd bij o.a. Gemeente Den Haag.

Beheer en besteding van vermogen

Het vermogen van Stichting Dialooghuis wordt beheerd en besteed door haar bestuur. Jaarlijks wordt er een jaarrekening opgemaakt met daarin de vermogensbestanddelen per 31 december van het betreffende jaar en de gerealiseerde baten en lasten in het betreffende jaar.

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers

In zowel de statuten als in het beleidsplan is de volgende stelling opgenomen met betrekking tot het beloningsbeleid van Stichting Dialooghuis.

Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten, ook mogen zij vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Stichting Dialooghuis vindt het van belang dat de ontvangen giften voor minstens 90% naar het algemeen belang van de stichting gaat, oftewel het realiseren van de activiteiten ter ondersteuning en bevordering van participatie van zwakkeren in de samenleving. Om deze reden is er specifiek voor gekozen geen medewerkers in dienst te nemen om zo de kosten zo laag mogelijk te houden. De organisatie draait op het bestuur en vrijwilligers.

Zowel bestuurders als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Het gebruik van een cao is daarom niet van toepassing.

Zoals in de statuten en het beleidsplan is vermeld kunnen bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen en kan de stichting ervoor kiezen om het bestuur vacatiegeld dat niet bovenmatig is uit te betalen. Ondanks dat de stichting over deze regelingen beschikt is er besloten dat, mits de bestuurders en de vrijwilligers de kosten zelf kunnen dragen, er geen beroep wordt gedaan op deze regeling.

Reacties zijn gesloten.